Avatar
21 June 2019 - Mieneke Kwist plaatste:

Green Deal Zorg - sectorale routekaart gereed, handleiding instellingen volgt deze zomer

Zorgorganisaties willen bijdragen aan een beter klimaat. Huisvesting duurzamer maken hoort hierbij. In vervolg op het sluiten van de Greendeal Zorg in oktober 2018 hebben GGZ Nederland, VGN en ActiZ een sectorale routekaart langdurige zorg laten opstellen. Deze sectorale routekaart (bijlage) geeft een beeld van de ‘route’ naar duurzaam zorgvastgoed. De routekaart is ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en moet worden doorberekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. De routekaart vloeit voort uit de afspraken zoals vastgelegd in het Ontwerp Klimaatakkoord van het kabinet.

De routekaart schetst een beeld hoe het zorgvastgoed de komende tijd verduurzaamd kan worden. De routekaart langdurige zorg (er is ook een routekaart curatieve zorg) maakt een ‘foto’ van de sector (vierkante meters, energiegebruik) en beschrijft zes scenario’s om de kabinetsdoelstelling te behalen. Maatregelen en meerkosten ten opzichte van de gebruikelijke investeringen worden eveneens in beeld gebracht. De sectorale routekaart helpt zorgorganisaties bij een eigen aanpak om, via individuele routekaarten, het strategisch vastgoedbeleid en de meerjarenonderhoudsplannen vorm te geven.

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de concept routekaart doorrekenen op de verwachte CO2 reductie in de peiljaren 2030 en 2050. Daarnaast vindt nog een financiële doorrekening plaats door de overheid. Na deze doorrekeningen zal de routekaart medio herfst 2019 nog worden bijgesteld en naar verwachting in 2020 bestuurlijk worden vastgesteld.

Inhoud op hoofdlijnen

In de sectorale routekaart zijn de knelpunten en randvoorwaarden opgenomen om de ambitie voor 2030 en 2050 te kunnen halen. Het beeld is dat de doelstelling voor 2030 onder voorwaarden gehaald kan worden; voor 2050 is dat onwaarschijnlijk indien niet externe duurzame energie meegerekend kan worden. Allereerst is van belang dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg niet in het geding mag zijn als gevolg van de duurzaamheidsambities. Leveringszekerheid is daarom van groot belang. Daarnaast moeten investeringen in duurzaamheid lonend worden. Hiervoor is van belang dat er:

- meerjarencontracten komen vanuit zorginkopers en stabiel overheidsbeleid voor de zorg zodat investeringen op natuurlijke momenten kunnen plaatsvinden;

- voldoende bekostiging is; in dit verband zijn GGZ Nederland, VGN en Actiz nog in overleg over een specifieke verhoging van de NHC;

- adequate financieringsmogelijkheden zijn;

- aandacht is voor split incentives, bijv. bij huur. Alle maatschappelijke sectoren (onderwijs, sport, gemeentelijk vastgoed) hebben bij het ministerie van BZK hun routekaart ingeleverd en momenteel worden alle routekaarten doorgerekend met het oog op de politieke discussie. Het alternatief voor routekaarten is verduurzaming via een vorm van normering (zoals energielabels).

Betekenis voor zorgorganisaties

Aan de hand van de sectorale routekaart kunnen zorgorganisaties een eigen routekaart naar verduurzaming van zorgvastgoed ontwikkelen. De eigen routekaart is straks nodig om richting gemeenten en bevoegd gezag aan te geven hoe het eigen vastgoed verduurzaamd wordt. Dit is belangrijk omdat gemeenten met warmtetransitieplannen komen per wijk, waarin wordt opgenomen wanneer welke wijk gasloos wordt. Van belang is dat zorgorganisaties in dit verband de eigen plannen tijdig klaar hebben en actief het gesprek aangaan met gemeenten. Ook om te voorkomen dat er vanuit de overheid tussentijdse normen worden opgelegd is het van groot belang dat instellingen het eigen beleid tot verduurzaming en de resultaten daarvan inzichtelijk kunnen maken. GGZ Nederland, VGN en Actiz ontwikkelen momenteel een handleiding en tool die leden hierbij helpt. De handleiding komt deze zomer beschikbaar. Het voornemen is dat de individuele routekaart ook het instrument wordt voor de verantwoording in het kader van de informatieplicht en de verplichte energieaudit (EED).

Monitoring

In de sectorale routekaart is ook opgenomen dat op landelijk niveau een vorm van monitoring plaatsvindt over de voortgang van de CO2 reductie. Hoe deze monitoring eruit kan komen te zien, is onderwerp van gesprek tussen de zorgbranches en de overheid. Mogelijk kan de tool voor de individuele routekaarten hierin een rol spelen.

Voor meer informatie: Mieneke Kwist, mkwist@ggznederland.nl

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.