Avatar
19 December 2018 - Maud Stevens plaatste:

Voortgang implementatie Wet forensische zorg – december 2018

Zoals bekend treedt op 1 januari 2019 de Wet forensische zorg (Wfz) in werking. Eerder was al gecommuniceerd dat artikel 2.3 Wfz op een later tijdstip in werking zal treden. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook artikel 7.1, onderdeel F Wet forensische zorg (de wijziging van artikel 37a Wetboek van Strafrecht i.v.m. weigerende observandi) - en daarmee samenhangend het Besluit weigerende observandi - niet in werking zal treden per 1 januari 2019, maar op een later moment (zie hierna onder ‘Lagere regelgeving bij Wfz’). Ook komt er komend jaar een ‘Reparatiewet’. Verder zijn er enkele andere wetenswaardigheden die GGZ Nederland graag met u wil delen. Hierna volgt een update van de voortgang van de implementatie van de Wet forensische zorg.

Landelijke projectgroep Implementatie Wet forensische zorg

In november en december zijn er weer bijeenkomsten geweest van de door het ministerie van JenV in het leven geroepen landelijke projectgroep Implementatie Wfz. Hetgeen daar besproken is en voor u van belang is, treft u hierna aan.

Lagere regelgeving bij Wfz:

Besluit weigerende observandi

Zoals hiervoor al aangegeven treedt het Besluit weigerende observandi (waarvan de officiële naamgeving is: ‘Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi’) niet op 1 januari 2019 in werking. De reden hiervan is dat dit Besluit nog niet gereed is. Eind september 2018 heeft over het ontwerp-besluit een  informele consultatie (expertmeeting) plaats gevonden. Eind vorige week is aan GGZ Nederland (en andere partijen) het ontwerp-besluit voor advies toegezonden. Er is acht weken de tijd voor advisering hierover. De verwachting is dat dit besluit op 1 juli 2019 in werking zal treden.   

Besluit forensische zorg (Bfz)

Voor zover GGZ Nederland bekend ligt het (ontwerp)Besluit forensische zorg thans bij de Raad van State voor advies. Afhankelijk van de snelheid waarmee zij dit afhandelen, zal deze al dan niet op 1 januari in werking kunnen treden. Dit heeft geen invloed op de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg: het is mogelijk dat de Wet forensische zorg wel in werking treedt en het Besluit forensische zorg (en de Regeling forensische zorg) nog niet. Vooralsnog wordt echter ook voor wat betreft het Besluit forensische zorg en de Regeling forensische zorg uitgegaan van inwerkingtreding op 1 januari 2019.

De input die is ontvangen in het kader van de consultatie heeft, naar GGZ Nederland begreep, geen wezenlijke wijzigingen teweeg gebracht in het Bfz. Ten behoeve van de implementatie raadt het Ministerie daarom aan gebruik te maken van de tekst van het Ontwerpbesluit, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen naar aanleiding van de reactie van de Raad van State.

Regeling forensische zorg (Rfz)

De reacties die bij het Ministerie zijn binnengekomen naar aanleiding van de concept Regeling forensische zorg worden verwerkt door het Ministerie. GGZ Nederland heeft op basis van input van leden op het concept gereageerd. Onze reactie had onder meer betrekking op de bestuurlijke boete en de gegevensuitwisseling. We begrepen van het Ministerie dat ten behoeve van de implementatie vooralsnog gebruik dient te worden gemaakt van de concepttekst Regeling forensische zorg. De Regeling forensische zorg zal tegelijk met het Besluit forensische zorg in werking treden.

Informatiemateriaal Wfz

Begin vorige week heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een interactieve PDF en een presentatie over de wijzigingen die de Wet forensische zorg met zich brengt per 1 januari 2019, beschikbaar gesteld. Zie daarvoor het bericht op ggz connect. Er wordt op dit moment ook nog gewerkt aan de aanpassing van de website www.forensischezorg.nl en het handboek forensische zorg.

Daarnaast had het Ministerie eerder al een werkdocument beschikbaar gesteld met de wettekst zoals die per 1 januari 2019 zal gelden. Zie hiervoor ook het bericht dat eerder al op ggz connect is gepubliceerd. Er is inmiddels een geactualiseerde versie van dit werkdocument beschikbaar. De oorspronkelijke versie in voornoemd bericht is door de nieuwe versie vervangen. Per 1 januari zal de integrale tekst te vinden zijn op: www.wetten.nl . Tot die tijd kan het werkdocument gebruikt worden.

In voornoemd bericht wordt u ook geattendeerd op het Aanwijzingsbesluit zorgaanbieders: rond 1 januari 2019 krijgen de huidige forensische zorgaanbieders die ook in 2019 gecontracteerd zijn vanuit de divisie ForZo/JJI automatisch een aanwijzingsbesluit toegestuurd.

GGZ Nederland heeft de volgende documenten geplaatst op ggz docs:

  • een handreiking  die behulpzaam kan zijn bij het inrichten van het proces rondom het verstrekken van gegevens van zorgaanbieder aan de reclassering (artikel 2.3 Bfz);
  • een van het Ministerie afkomstig (nieuw) model huisregels voor private instellingen welke in het bijzonder bestemd zijn als private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden (artikel 3.4, lid 1 Wfz).                      NB. Het enige dat in dit model gewijzigd is, is de terminologie: de term ‘inrichting’ in het huidige model is vervangen door de term ‘instelling’ en de ‘Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing’ door ‘Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming’.
  • een nadere toelichting van het Ministerie betreffende artikel 2.6, lid 6 Bfz (advies over kans op herhaling en gegevens betreffende de behandeltrouw);
  • een nadere toelichting van het Ministerie over artikel 3.3 Bfz (bouwkundige- en beveiligingseisen en het beveiligingsplan).

Tot slot

GGZ Nederland heeft meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, zorgen geuit over de onduidelijkheden die er waren rondom de inhoud van de wet en nadere regelgeving en de korte implementatietijd.

GGZ Nederland is nog met het Ministerie in gesprek over de gegevensuitwisseling.

Via berichtgeving op ggz connect blijven we u op de hoogte houden van ontwikkelingen.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.