Avatar
26 October 2018 - Maud Stevens plaatste:

Voortgang implementatie Wet forensische zorg – oktober 2018

Per 1 januari 2019 treedt de Wet forensische zorg in werking. Deze korte voorbereidingstijd vraagt veel van leden van GGZ Nederland. Zeker omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. GGZ Nederland werkt met het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere partijen die met de nieuwe wet te maken krijgen aan de voorbereidingen. Na de update van eind augustus, volgt hieronder een nieuwe update van de voortgang van de implementatie van de Wet forensische zorg.

Landelijke projectgroep Implementatie Wet forensische zorg
In september en oktober zijn twee bijeenkomsten geweest van de door het ministerie van JenV in het leven geroepen landelijke projectgroep Implementatie Wfz. GGZ Nederland zit met vertegenwoordiger(s) van de rechterlijke macht, het OM, 3RO’s, DJI en NIFP met het projectteam van het ministerie om tafel. In die bijeenkomsten wordt de stand van zaken wet- en regelgeving besproken en wordt een terugkoppeling gegeven van onder andere de werkzaamheden van de landelijke werkgroep communicatie. Maar ook wordt er bijvoorbeeld stil gestaan bij wat er waarschijnlijk verandert voor ieder partij met inwerkingtreding van de Wet forensische zorg. ‘Waarschijnlijk’ omdat de definitieve teksten van het Besluit forensische zorg, de Regeling forensische zorg en het Besluit weigerende observandi nog niet gereed zijn.

Grootste impact
De Wet forensische zorg heeft voor de leden van GGZ Nederland de grootste impact. Voor een paar partijen die aan tafel zitten is namelijk enkel een deel van de nieuwe wetgeving van belang gezien hun doelgroep of gaat de nieuwe wet met name pas spelen met inwerkingtreding van artikel 2.3 Wfz (zie verderop in dit bericht). Het ministerie benadrukt dat instellingen waarvoor de Wet forensische zorg gaat gelden, zoveel als mogelijk moeten voortgaan met de voorbereidingen op de invoer per 1 januari 2019. Dit kan volgens het ministerie op basis van de (definitieve) wettekst en huidige beschikbare tekst van het concept Ontwerpbesluit en concept Regeling. Deze concepten zijn te vinden via GGZ Connect.

Korte voorbereiding
GGZ Nederland heeft zowel mondeling als schriftelijk onze zorgen over de korte implementatietijd gedeeld en over de onduidelijkheden rondom de inhoud en invoering van de wet. Die zorgen en onduidelijkheden zijn er nog steeds. We zijn hierover met hen in gesprek.

Landelijke werkgroep communicatieadviseurs
Ook van de landelijke werkgroep van communicatieadviseurs (georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid) is een vervolgbijeenkomst geweest. GGZ Nederland werkt hierin samen met het ministerie en andere organisaties die met de Wet forensische zorg te maken krijgen, aan algemene communicatiemiddelen over de nieuwe wet. Leden van GGZ Nederland kunnen die dan gebruiken als basis voor hun eigen communicatie. Het ministerie neemt hierin het voortouw. Zodra er middelen beschikbaar zijn, delen we die uiteraard met leden.

Werkgroepen implementatiethema’s
Zoals in eerdere berichtgeving op GGZ Connect gepubliceerd, zijn er door het ministerie over verschillende thema’s werkgroepen ingericht. Het gaat om thema’s die belangrijk zijn bij de implementatie zoals gegevensuitwisseling, governance van aanbieders en inkoop van forensische zorg. Deze werkgroepen zijn inmiddels 1 of 2 maal bij elkaar geweest. Met name rond gegevensuitwisseling zijn er nog onduidelijkheden waarover het ministerie en partijen (waaronder GGZ Nederland) nog in gesprek zijn.

Nadere regelgeving
Voor de uitvoering is naast de wet ook nadere regelgeving nodig. Dit zijn besluiten of ministeriële regelingen. Voor de Wet forensische zorg zijn een aantal besluiten en regelingen nog in voorbereiding. Hieronder de tussenstand.

 • Het (ontwerp)Besluit forensische zorg
  Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven heeft GGZ Nederland over het (ontwerp)Besluit forensische zorg verschillende vragen. We hebben deze op 21 september per brief  aan Kamerleden meegegeven. Onze vragen zijn door verschillende Kamerleden overgenomen en gesteld aan de minister van Rechtsbescherming. We zijn nog in afwachting van de beantwoording. In totaal zijn er zo’n 40 vragen bij het ministerie binnengekomen n.a.v. de tekst van het Concept Besluit.
 • Concept Besluit weigerende observandi
  Op 26 september 2018 is er een expertmeeting (informele consultatie waarbij onder meer KNMG, NIP, NIFP, OM, rechterlijke macht, GGZ aanwezig waren) geweest over het concept Besluit weigerende observandi. Het ministerie verwerkt de reacties van de informele consultatie.
 • Concept Regeling forensische zorg
  Aan ons en de andere ketenpartners is het concept Regeling forensische zorg (de ministeriële regeling onder de Wet forensische zorg en het Ontwerp Besluit forensische zorg) ter becommentariëring voorgelegd. Uiterlijk 1 november kan hierop gereageerd worden. GGZ Nederland gaat deze regeling bestuderen en erop reageren met input van leden.

Werksessie artikel 2.3. Wet forensische zorg
Op 9 oktober 2018 is er vanuit de ministeries van VWS en JenV een werksessie georganiseerd over artikel 2.3 Wet forensische zorg in samenhang met de Wet verplichte ggz. (Artikel 2.3 Wfz is de schakelbepaling naar de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang). Deze bepaling treedt - in tegenstelling tot de rest van de Wet forensische zorg - op 1 januari 2020 in werking (gelijktijdig met de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang). Gekeken is naar raakvlakken en afhankelijkheden tussen deze wetten. Tijdens deze sessie zijn veel vragen naar boven gekomen die nader uitgezocht worden. De ministeries coördineren dit.

Aanwijzing instellingen
GGZ Nederland heeft het ministerie vragen gesteld over de (procedure van de aanvraag tot) aanwijzing als private instelling voor forensische zorg bij het ministerie. We wachten nog op de antwoorden.

Eisen lid Raad van Toezicht
GGZ Nederland heeft begrepen dat er geen verdere eisen worden gesteld aan het lid van de Raad van Toezicht die door de minister wordt benoemd van een instelling. Deze eis geldt voor een private instelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden. De enige eis staat in de wettekst: Artikel 3.3, lid 7 Wfz: Dit lid heeft als bijzondere taak “om toezicht te houden op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde bepalingen met betrekking tot ter beschikking gestelden en daarover ruggespraak te kunnen houden”.

 • Avatar
  4 November 2018 - Judith van Doormaal zei:

  Fijn dat we over de voortgang / de processen worden geïnformeerd, maar is het ook mogelijk dat we de geïnformeerd worden over de verschillen tussen oude en nieuwe wetgeving en regelingen, uitgesplitst naar behandeling en beschermd wonen?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  5 November 2018 - Maud Stevens zei:

  Beste Judith,
  er wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de organisaties die met de Wet forensische zorg te maken krijgen gewerkt aan verschillende communicatiemiddelen. Hierbij komen de wijzigingen in de wetgeving ook aan bod. Zie voor meer informatie ook het bericht dat hierover recent op ggz-connect heeft gestaan. (De link is opgenomen in het bericht over de voortgang onder 'Landelijke werkgroep communicatieadviseurs'.)

  Voor specifieke vragen kun je uiteraard ook telefonisch contact opnemen of je vraag per mail stellen: zorgenrecht@ggznederland.nl

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.