Avatar
27 June 2018 - Olfert Koning plaatste:

Ggz-organisaties gestart, maar willen snel meer informatie voor voorbereiding Wet verplichte ggz

Ggz-organisaties willen zich graag goed voorbereiden op de komst van de Wet verplichte ggz. Dat bleek wel uit de massale opkomst bij de eerste algemene informatiebijeenkomst die GGZ Nederland vrijdag 8 juni over dit onderwerp organiseerde. Er waren ruim 100 bezoekers, die op de één of andere manier betrokken zijn bij de voorbereiding van ggz-organisaties op de nieuwe wet.

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg in de ggz. Ook regelt de wet de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die de wet moeten uitvoeren, waaronder gemeenten, officieren van justitie, de politie, ggz-organisaties, patiëntvertrouwenspersonen, geneesheer-directeuren.

De presentaties die tijdens de bijeenkomst op 8 juni werden getoond, zijn onderaan dit bericht te vinden.

 • Ministerie van VWS

Op de bijeenkomst van 8 juni ging Margé Jongeling namens het ministerie van VWS in op de aanleiding en doelstellingen van de Wet verplichte ggz. Ook gaf ze aan wat er gedaan moet worden voor de invoering van de wet en welke rol het ministerie daarin heeft.

Presentatie 1

De belangrijkste punten die voor 1 januari 2020 volgens het ministerie gedaan moeten zijn, zijn:

 • De samenwerking in regio’s moet (verder) vorm hebben gekregen;
 • Iedereen die met de nieuwe wet moeten gaan werken, moeten kennis hebben van de wet;
 • Er moeten handreikingen en formats zijn ontwikkeld om werkwijzen op elkaar af te stemmen, slagvaardig te kunnen handelen en hulpverleners handvatten te bieden;
 • Zorgaanbieders hebben een beleidsplan voor het leveren van ambulante verplichte zorg;
 • De nieuwe gegevensset voor de registratie van verplichte zorg is beschikbaar;
 • Er moeten regionale klachtencommissies zijn ingericht en het klachtenreglement moet zijn aangepast.

Bekostiging en uitwisseling
Het ministerie gaf aan dat er duidelijkheid moet zijn over de bekostiging voor de ggz. Ook verschillende ggz-organisaties in de zaal stelden hier vragen over, juist omdat het belangrijk is voor de inrichting van de voorbereidingen en de uitvoering. Het ministerie is hierover in gesprek met het Zorginstituut Nederland, de NZa, Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland. Een andere prioriteit voor het ministerie is een tijdige, soepele en veilige uitwisseling van informatie.

Wat doet het ministerie
Het ministerie heeft een ketenprogramma Wet verplichte ggz en bestuurlijk ketenberaad opgericht. Het ministerie is verantwoordelijk voor overheidscommunicatie over wet- en regelgeving. En op dit moment werk het ministerie nog hard aan het opstellen van lagere wet- en regelgeving. Zo komt er een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) over ambulante dwang. Het ministerie hoopt deze eind van dit jaar gereed te hebben. In de zomer komen er consultatieversies. Er wordt ook gewerkt aan Ministeriele regelingen over zorgverantwoordelijke en registratieverplichtingen. Kees Keuzekamp is de programmadirecteur Implementatie Wvggz van het ministerie van VWS. Hij gaf aan dat er oefeningen worden gehouden in 4 pilots en dat er werkgroepen zijn ingericht, bijvoorbeeld over het verkennend onderzoek door gemeenten. Kees Keuzekamp: “Dit is het moment om elkaar als partner bij de uitvoering van de Wvggz te leren kennen. Dat betekent telefoonnummers hebben, elkaar durven te vertrouwen en veel met elkaar oefenen. Zodat iedereen elkaar weet te vinden als het straks zo ver is”.

Presentatie 2

Er is een vragenloket geopend, bereikbaar via het mailadres: wvggzwzdwfz@minvws.nl. Men kan terecht voor vragen over de implementatie van de Wvggz, de Wzd en de Wfz.

 • Wat doet GGZ Nederland

GGZ Nederland is al lange tijd bezig met de voorbereidingen op de Wet verplichte ggz. Er zijn verschillende Querido groepen ingericht waarin medewerkers van ggz-organisaties afzonderlijke aspecten van nieuwe wetgeving onder de loep namen en toetsten aan de praktijk. Deze informatie is gebruikt voor de lobby van GGZ Nederland en gesprekken met het ministerie van VWS. Ook werken de Queridogroepen nu aan modellen en sjablonen voor brieven en dergelijke. Er is ook gewerkt aan een handreiking voor aanpassing van de huisregels en het klachtenreglement. Hier is ook patiënten-, cliënten-, en familieorganisatie MIND betrokken.

Presentatie 3

De focus van het werk van GGZ Nederland ligt op beleidswerk om ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving en bekostiging aansluit op de dagelijkse praktijk waarin het straks moet werken. Dat betekent dat GGZ Nederland zich inzet voor aanpassing van de bekostiging van de zorg, lobbyt voor een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden voor de implementatie van de wet en zich inzet voor lagere regelgeving die aansluit bij de praktijk. Ook maakt GGZ Nederland werk van het eenvoudig om kunnen zetten van een BOPZ-aanmerking voor instellingen naar een Wvggz-instelling.

GGZ Nederland maakt geen algemeen voorlichtingsmateriaal, maar denkt en helpt wel mee om dit via het ministerie van VWS te ontwikkelen, zodat iedereen dezelfde informatie heeft. We ontwikkelen geen scholingsmateriaal, maar ook hier denken en helpen we mee om te komen tot overkoepelende informatie die voor alle betrokken gelijk is.  

 • Implementeren waar beginnen?

Waar begin je bij de voorbereiding op de invoering van zo’n omvangrijke nieuwe wet? In een panelgesprek onder leiding van Maayke Swank (GGZ Nederland) deelden verschillende ggz-organisaties de stappen en de lessen die ze tot nu toe gezet en getrokken hebben.

 • Arnoud Jansen – geneesheer-directeur Dimence Groep
 • Eefke Barneveld – projectleider Wvggz Parnassia Groep
 • Adger Hondius – geneesheer-directeur GGZ Centraal
 • Manon te Vruchte – jurist GGZ Centraal

Vroeg beginnen, dat is wat de Parnassia Groep heeft gedaan. Al bij de eerste contouren van de nieuwe wet, is intern gestart met het opzetten van een projectgroep met een projectleider.

‘Gebruik niet het i-woord’, was de tip van geneesheer-directeur Arnoud Jansen van de Dimence Groep. Het woord implementatie roept weerstand op en helpt niet om iets gedaan te krijgen. Zijn insteek voor de Dimence Groep: richt je vooral op de zaken die je als ggz-organisatie zelf in de hand hebt en kunt organiseren rond de voorbereiding op de nieuwe wetgeving. En begin al waar je nu al mee kunt beginnen. Vind je het nu al belangrijk dat pati”:enten een stem hebben? Wat let je om nu al in gesprek te gaan en dat op papier te zetten en mee te geven in het gesprek met de officier van justitie? Weet je dat de huisarts het voorkomen van psychoses belangrijk vindt, ga hierover in gesprek. Plaats dit in een schema en je hebt al een zorgketen, die ook in de nieuwe wet gevraagd wordt.

‘Krachten binnen de organisatie bundelen en de lasten verdelen’, zo vatte Manon te Vruchte, juriste bij GGZ Centraal de voorbereiding bij zijn organisatie tot nu toe samen. Al in een vroeg stadium zijn medewerkers geïnformeerd over wat de nieuwe wet kon betekenen. En is geïnventariseerd: wat betekenen de wetten voor je werk. Ook is er een projectorganisatie opgezet en samenwerking gezocht met een collega-organisatie. ‘We ruimen beren uit de weg’, aldus Adger Hondius, geneesheer-directeur.   

 • Hoe krijg je mensen mee?

Een tip was om niet te beginnen met oplossingen, wanneer het probleem nog niet helder is. Ga daarom in gesprek met de partners die nodig zijn bij de uitvoering. Samenwerking is je werk doen, zodat anderen hun werk beter kunnen doen, stelde Arnoud Jansen (Dimence Groep). De Parnassia Groep steekt veel tijd en energie in overleggen met medewerkers, dat is de natuurlijke manier om ermee te starten, zodat mensen betrokken raken. Voor GGZ Centraal liggen er ook kansen door bestaande overlegstructuren te benutten. Kunnen de BOPZ-overleggen met partners bijvoorbeeld omgevormd worden tot Wvggz-overleggen?

 • Nieuwe samenwerkingspartners?

Een nieuwe wet betekent ook nieuwe samenwerkingspartners. GGZ Centraal en Dimence kregen ineens veel telefoontjes van gemeenten die in gesprek willen gaan. Heel goed om kennis te maken en belangrijk om te voorkomen dat er zaken dubbel gedaan worden. De kennismakingsgesprekken zijn ook nuttig om de wensen te bespreken: wat willen we dat de wet in onze regio voor inwoners betekent? Dan krijgen zorgaanbieders en gemeenten ook inzichten over bijvoorbeeld het voorkomen van zorgtrajecten voor het zorgtraject, of over wat wel of niet kan binnen de kaders van de zorgwet.

 • Zijn er regio’s of gemeenten die zich gebundeld hebben?

De gespreksleider stelde de vraag of gemeenten zich al bundelen, vanuit de zaal werd aangegeven dat in de regio Noord-Holland-Noord gemeenten er volop mee bezig zijn. Er zijn 2 coördinatoren aangesteld voor 30 gemeenten. In andere regio’s zijn deels centrumgemeenten gegroepeerd.

 • Interne processen?

De uitvoering van een nieuwe wet is niet eenvoudig, die les heeft de Parnassia Groep getrokken uit de invoering van de Jeugdwet. Ze hebben daarom een werkgroep ingericht die juist actief wordt ná 2020. De ervaringen met de Jeugdwet leerde dat juist na de inwerkingtreding van een nieuwe wet er veel vragen zijn waarop die werkgroep dan kan inspelen. Ook bereidt de Parnassia Groep e-learning voor om mensen die er straks mee moeten werken te scholen.

GGZ Centraal heeft de geneesheer-directeuren gebundeld en probeert medewerkers zoveel mogelijk te betrekken en mee te denken. Er zijn werkgroepen ingericht over een aantal thema’s, maar wellicht komen er in de toekomst nog ad-hoc werkgroepen voor thema’s die nu nog niet in beeld zijn. De mogelijkheid om die ad-hoc groepen te creëren is er.

Vanuit de zaal kwam de tip om al in een vroeg stadium cliëntenraden en familieraden mee te laten denken en mee te laten praten over de invoering van de wet. Iets dat verschillende organisaties al deden.

Ook waren er vragen over de begroting van de implementatie. Wat is nu een reëel bedrag? Een raad van bestuur heeft een inschatting nodig van de kosten die verbonden zijn aan de invoering. Het blijkt lastig dit heel nauwkeurig te doen, het blijft daarom bij de meeste instellingen bij een gegronde inschatting op basis van bijvoorbeeld de inzet van uren van medewerkers en kosten voor middelen. Op de vraag of GGZ Nederland niet een begroting kon maken over de uitvoering van de wet, was het antwoord dat dit niet wenselijk is omdat dit per organisatie zal verschillen vanwege de verschillen in bedrijfsvoering.

Laatste tips:

 • Bij twijfel, gewoon maar doen – Dimence Groep
 • Wees open over dat er nog veel onduidelijkheden zijn - GGZ Centraal
 • Ondanks onzekerheden, toch gewoon aan de slag – Parnassia Groep
 • GGZ Noord-Holland-Noord: we zien de wet niet als iets heel nieuws, maar als iets dat helpt bij wat we willen en past bij ons verhaal van goede zorg.

Via GGZ Connect wordt je op de hoogte gehouden over ontwikkelingen rond de invoering van de Wet verplichte ggz.

Vragen of opmerkingen kunnen gedeeld worden op GGZ Connect of met Jaap Schrieke: jschrieke@ggznederland.nl.  

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.