Avatar
7 February 2018 - Olfert Koning plaatste:

Tweede Kamer in debat over jeugd-ggz

Afgelopen dinsdag was in de Tweede Kamer een debat over jeugd-ggz. Aanleiding waren signalen over vrijgevestigde aanbieders die zich terugtrekken uit de jeugd-ggz. Het ging daarnaast ook over arbeidsmarktproblemen in de jeugd-ggz, wachttijden, problemen rond aanbesteden en inkoop en administratieve lasten. Er namen veel Kamerleden deel aan het debat. Minister De Jonge (VWS) beantwoordde de gestelde vragen per thema. Rode draad van het debat ‘er is nog veel werk te doen’.

  1. Vrijgevestigden: het is volgens de minister niet helder of de uitstroom van vrijgevestigden een grote bijdrage levert aan de wachttijden, immers de zorg door vrijgevestigden is maar een paar procent van het geheel. Echter ook arbeidsmarktprobleem bij de instellingen. Daarom een arbeidsmarktverkenning/aanpak afgesproken met de branches en beroepsgroepen. Gemeenten sturen op samenwerking van vrijgevestigden in de regio, dit vergemakkelijkt dat contractering / verlaagt de administratieve lasten. Daarnaast is een landelijk aanspreekpunt voor vrijgevestigden aangesteld.
  2. Wachttijden: veel Kamerleden hadden in vele vragen aandacht voor dit onderwerp. In hoeverre is de eerder ingediende motie opgevolgd over transparantie over wachttijden? Minister De Jonge verwijst naar regionale aanpak en wil geen excelsheets bijhouden. Voor die zorg die bovenregionaal en landelijk wordt geboden doet de minister wel de toezegging om meer inzage te realiseren in de wachttijden van de ‘hoogklinische zorg’ en vervolgens zowel klinisch als alle zorg die onder de landelijke raamovereenkomst valt. Daarnaast verwijst de minister naar de expertteams: de vraag of deze expertteams zicht hebben op wachttijden komt tijdens een bestuurlijk overleg aan de orde, met alvast de kanttekenning dat deze teams nog in wording zijn/net gestart maar dat het belangrijk is dat ze het regionale zicht straks wel hebben.
  3. Aanbesteden  en inkoop: hier geeft de minister aan dat hij twee sporen volgt. Een leertraject binnen de huidige wettelijke ruimte met die regio’s die weer gaan aanbesteden (plan ambassadeur). Daarnaast is er een juridische verkenning richting Europese wet- en regelgeving. De toezegging is dat de stand van zaken aan de orde komt in het e.v. Kamerdebat o.a. over het programma Zorg voor Jeugd.
  4. Administratieve lasten: de minister verwijst naar alle sectorale initiatieven zoals dat van de wijkverpleging en de ggz en stelt dan vervolgens dat de jeugdzorg hierin nog wel een stapje erbij kan doen..  Hij geeft ook aan dat hij het wetsvoorstel aan de Kamer heeft aangeboden waarmee hij het haakje in de wet krijgt om iJW-standaarden op te leggen en dat de Kamer dit kan aannemen. De minister geeft aan open te staan voor alle initiatieven die de lastendruk kunnen verlichten.
  5. Varia, waaronder evaluatie jeugdwet en constatering dat bij wijkteams 1000 bloemen bloeien geldt en ‘1000 is wel wat te veel’. Zeker als 1/3 van de ouders aangeeft dat de toegang tot hulp niet eenvoudig bleek. De minister wil hier meer uniformering en een gesprek met de VNG. Op de vraag of de minister de POH GGZ een goede ontwikkeling vindt zegt hij ja, want een goede verbinding tussen huisarts, sociaal domein/wijkteam, spec. Jeugdggz.

Op de vraag of hij de verschuiving van de toegang/doorverwijzing van huisarts naar wijkteam een goede beweging vindt, zegt hij ook ja en ook dat daar op te sturen is door gemeenten.

De minister wordt gecomplimenteerd met zijn inzet voor verlengde pleegzorg, op de vraag of hij nu ook verlengde jeugdzorg gaat regelen geeft hij aan dat dit een ander en minder makkelijk vraagstuk is want een machtiging gesloten jeugdzorg verloopt bij 18 en na 18 hebben gemeenten de Wmo als mogelijkheid, daarnaast is vroegtijdig starten met toekomstplan van belang.

De PvdA wil meer afdwingbaar maken dat gemeenten tijdig een beschikking verlenen (net als bij dakkapellen gelden termijnen voor beantwoording en bij geen bericht kan je in bezwaar met dwangsom etc).

De minister ziet geen rol voor de NZA voor herijking kostprijsonderzoek.

De minister kijkt naar opvolging Transitie Autoriteit Jeugd, maar kan een voorstel van GroenLinks om een aantal zaken bij de Inspectie te beleggen nog niet goed volgen.  

Er werden drie moties ingediend: de SP wil onderzoek naar de omvang van de uitstroom van vrijgevestigden, maar neemt genoegen met de toezegging dat de arbeidsmarktverkenning hier oog voor heeft.

D66 wil onderzoek naar de jeugd-ggz, want dat was specifiek afgesproken voor de tussenevaluatie Jeugdwet en staat in het regeerakkoord, maar de tussenevaluatie besteed nauwelijks specifiek aandacht aan de jeugd-ggz. D66 wil zicht op de inbedding van de jeugd-ggz bij gemeenten en beraadt zich nu nog op de exacte formulering van de motie. De minister kijkt of er in de arbeidsmarktverkenning ruimte is voor uitvoering van deze motie. De minister wil geen onderzoek naar positionering of functioneren van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel.

Een motie van PvdA over verankering van treeknormen, tijdig beschikken en anders afdwingbaar met dwangsom, wordt afgeraden door De Jonge.

Komende dinsdag wordt over ingediende moties gestemd.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.